Navigációs menü segédlet Fő Navigációs menü Fő tartalom Lábléc menü

Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

2011. évi CXII. törvény 1. számú mellékletének megfelelően

I. Szervezeti, személyzeti adatok
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
III. Gazdálkodási adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

I./1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

Szegedi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 6724 Szeged, Vág u. 4.
Tel.: 62/540-540
E-mail: info@szetav.hu
Web: www.szetav.hu
Ügyfélszolgálat: 62/540-540/6-es menüpont
E-mail: ugyfelszolgalat@szetav.hu

 

I/2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti ábra (PDF 123KB)

 

 

I/3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 

Dr. Kóbor Balázs ügyvezető igazgató; 62/570-572; kobor.balazs@szetav.hu

Dr. Medgyes Tamás operatív igazgató; 62/570-571; medgyes.tamas@szetav.hu

Dr. Bozsó Gábor műszaki vezető; 62/570-573; bozso.gabor@szetav.hu

Farkasné Somkúti Judit gazdasági vezető; 62/570-579; farkasne.judit@szetav.hu

 

I/4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 

Ügyfélkapcsolati vezető: Dr. Medgyes Tamás

Telefon: 62/570-574

E-mail: ugyfelszolgalat@szetav.hu

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 07:30 – 15:00
Kedd: 07:30 – 15:00
Szerda: 07:30 – 19:30
Csütörtök: 07:30 – 15:00
Péntek: 07:30 – 12:00

 

I/11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai.

 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11

Telefon: +36/62 564-364

Web: www.szegedvaros.hu

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 8:00–15:00
Kedd: 8:00–15:00
Szerda: 08:00 – 17:30
Csütörtök: 8:00–15:00
Péntek: 08:00 – 12:30

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

II/1.A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 

Szabályzatok

 

II/5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 

Közfeladatot ellátó szerv által nyújtott közszolgáltatások

Megnevezése: Távhőszolgáltatás

Tartalma: fűtés és használati melegvíz szolgáltatás

Rendje: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2003 (IV.30.)

Kgy. rendelete alapján

Közszolgáltatásokért fizetendő díj mértéke:

a lakossági és a közületi tarifákról

 

II/7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

http://www.szetav.hu/tajekoztatas/szamlamagyarazat.html

 

II/10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 

http://www.szetav.hu/hirek.html
https://www.facebook.com/szetav

 

II/13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

A SZETÁV Kft. által kezelt közérdekű adatot bárki megismerheti, kivéve a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény. 3. § (1) pontja szerinti minősített adatot.

A közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban, vagy elektronikus úton terjeszthet elő kérelmet. A közérdekű adat megismerésére irányuló igényt soron kívül továbbítani kell a SZETÁV Kft. ügyvezetője részére, aki köteles gondoskodni a megkeresés határidőben történő megválaszolásáról.

A közérdekű adat megismerése iránti igénynek az adatkezelő szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül köteles eleget tenni.

Ha a SZETÁV Kft. az igény teljesítését megtagadja, arról – annak indokaival együtt – az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy amennyiben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus úton értesíti az igénylőt.

Amennyiben az igénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a SZETÁV Kft. vezetője a határidőt egy alkalommal 15 nappal meghosszabbíthatja, melyről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy – amennyiben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus úton tájékoztatni kell.

Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben az aránytalan költséggel nem jár az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Ha az igénylő az adatokat tartalmazó dokumentumról, vagy dokumentumrészről másolatot kíván kérni, a másolat készítésével felmerült anyagi és személyi költségek (így különösen az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó és annak kézbesítési költsége, illetve a munkaerő-ráfordítás költsége) az igénylővel szemben érvényesíthetők.

A költség várható összegét az igénylővel előre közölni kell.

Az igény teljesítése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a közérdekű adatok közlése ne járjon mások jogainak, vagy törvény által nyilvánosságában korlátozott adatok bizalmasságának sérelmével. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az adatszolgáltatással ne kerüljenek nyilvánosságra személyes adatok, minősített adatok, törvény által nyilvánosságában korlátozott adatok.

Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni, olyan módon, hogy a törvény által nyilvánosságában korlátozott adatok tartalmára megalapozott következtetést ne lehessen levonni.

Az adatigénylő személyazonosító adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez – beleértve az esetleges költségek megfizetését is – elengedhetetlenül szükséges. Az igény teljesítését, illetőleg a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait – törvény eltérő rendelkezése hiányában – haladéktalanul törölni kell. Ezzel összefüggésben a keletkezett iratok kezelésére az iratok kezelésére vonatkozó irányító eszközben meghatározott megőrzési idők irányadók, azonban az igény teljesítéséhez, illetve a költségek megfizetéséhez szükséges időtartam lejártát követően az igénylő személyes adatait felismerhetetlenné kell tenni.

 

 

II/15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

2020.I.negyedév

2020.II.negyedév

2020.III.negyedév

2021.I.negyedév

2021.II.negyedév

2021.III.negyedév

2022.I.negyedév

2022.II.negyedév

2022.III.negyedév

2023.I.negyedév

2023.II.negyedév

2023 éves jelentés

 

Adatvédelmi tisztviselő

 

 

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

 

III/2.

Közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2023. IV. negyedév

(Archív): Közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2023. III. negyedév

(Archív): Közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2023. II. negyedév

( Archív: Közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2023. I. negyedév )

( Archív: Közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2022. )

( Archív: Közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2020-2021. )

(Archív : Közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok (PDF) )

 

III/3.

Éves beszámoló 2016. – Letöltés (PDF 126)

Éves beszámoló 2017. – Letöltés (PDF 161KB)

Éves beszámoló 2017. – Kiegészítő Melléklete. – Letöltés (PDF 998KB)

Éves beszámoló 2018. – Letöltés (PDF 130KB)

Éves beszámoló 2018. – Kiegészítő Melléklete. – Letöltés (PDF 1140KB)

Éves energetikai szakreferensi jelentés 2017. – Letöltés (PDF 631KB)

Éves energetikai szakreferensi jelentés 2018. – Letöltés (PDF 208KB)

Éves energetikai szakreferensi jelentés 2019. – Letöltés (PDF 207KB)

Éves energetikai szakreferensi jelentés 2020. – Letöltés (PDF 209KB)

Éves energetikai szakreferensi jelentés 2021. – Letöltés (PDF 181KB)

Éves energetikai szakreferensi jelentés 2022. – Letöltés (PDF 181KB)

Éves beszámoló 2019. – Letöltés (PDF 128KB)

Éves beszámoló 2019. Kiegészítő melléklete – Letöltés (PDF 1054KB)

Éves beszámoló 2020. – Letöltés (PDF 133 KB)

Éves beszámoló 2020. Kiegészítő melléklete – Letöltés (PDF 1130KB)

Éves beszámoló 2021.  – Letöltés (PDF 129 KB)

Éves beszámoló 2021. Kiegészítő melléklete – Letöltés (PDF 1230KB)

Éves beszámoló 2022. – Letöltés (PDF 162 KB)

Éves beszámoló 2022. Kiegészítő melléklete – Letöltés (PDF 1860 KB)

Éves beszámoló 2023. – Letöltés (PDF 130 KB)

Éves beszámoló 2023. Kiegészítő melléklete – Letöltés (PDF 2200 KB)

 

 

 

III/4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Szerződések, Megállapodások

 

 

 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2.§-a közzétételi kötelezettséget ír elő a köztulajdonban álló gazdasági társaságok meghatározott személyi körére vonatkozóan.

 

Adatközzététel

  • A Szegedi Távfűtő Kft. 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 6/A § szerinti adatszolgáltatása alapján a 2021. évre figyelembe vehető tényezők:
    Energetikai tanúsítás
  • A Szegedi Távfűtő Kft. 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 6/A § szerinti adatszolgáltatása alapján a 2022. március 15-től figyelembe vehető tényezők és azok számításai:
    Energetikai tanúsítás
  • A Szegedi Távfűtő Kft. 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 6/A § szerinti adatszolgáltatása alapján a 2023. évre figyelembe vehető tényezők és azok számításai:
    Energetikai tanúsítás
  • A Szegedi Távfűtő Kft. a 9/2023 (V.25.) ÉKM rendelet 8. § szerinti adatszolgáltatása alapján a 2024. évre figyelembe vehető tényezők:
    Energetikai tanúsítás

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény előírásai szerinti tájékoztatás:

Energetikai tanúsítás, auditálás és energiahatékonyság tájékoztató