Navigációs menü segédlet Fő Navigációs menü Fő tartalom Lábléc menü

Weboldal adatkezelési tájékoztatója

A Szegedi Távfűtő Kft. által üzemeltetett weboldal adatkezelési tájékoztatója

Adatkezelési tájékoztató

a www.szetav.hu honlappal kapcsolatosan

 

A www.szetav.hu weboldal kezelője elkötelezett az információs önrendelkezési jog maradéktalan érvényre juttatása mellett, ezért munkatársaink kiemelten kezelik a weboldal látogatóinak önkéntesen megadott személyes adatainak védelmét. Ennek érdekében törekszünk a teljeskörű adatvédelmi tájékoztatásra. A weboldal látogatóinak adatait körültekintően, bizalmasan, a hazai és Európai Uniós jogszabályok által előírt kötelezettségeknek megfelelően kezeljük. Gondoskodunk az adatok biztonságáról, megtesszük a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó hatályos jogszabályok érvényre juttatásához szükséges.

Az adatkezelő

Neve: Szegedi Távfűtő Kft.

Székhelye: 6724 Szeged, Vág utca 4.

Adószám: 25571642-2-06

Cégjegyzékszám: 06 09 022763

E-mail cím: info@szetav.hu

Telefonszám: + 36 62 540-540

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Székely Szilvia

Elérhetőségei: +36 30 464 7480 e-mail: szekely.szilvia@szetav.hu

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő szolgáltatásainak bemutatása és elérhetőségének közismertté tétele.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja, az Adatkezelő jogos érdeke.

Kezelt személyes adatok: az Ön internet szolgáltatója által kiosztott IP-cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak listája, az Ön által használt operációs rendszer, böngésző típusa, adott esetben az Ön e-mail címe.

A személyes adatok a következő személyek, szervezetek részére kerülnek közlésre, illetve továbbításra: nem történik adattovábbítás.

Adatkezelési tevékenységet végzők megnevezése: az adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

 

Cookie kezelés

 

A weboldal látogatóink jobb kiszolgálása érdekében technológiát alkalmazunk az új és a visszatérő látogatók tevékenységeinek nyomon követésére, miközben a webhelyen tartózkodnak. Ezeket a kis fájlokat általában cookie-nak “sütiknek” nevezik. A sütik nem tartalmaznak személyes azonosítást. Weboldalunkra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. A cookie-k használatával az adatkezelő hatékonyabban és biztonságosabban tudja működtetni a weboldalt. A cookie-k elengedhetetlenek ahhoz, hogy egyes funkciók vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

 

A kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok. Személyes adatok kezelésére nem kerül sor.

 

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

 

Az adatkezelés célja: nyilvántartás és a látogatók nyomon követése abból a célból, hogy mely oldalakat milyen gyakran keresik fel a felhasználók. Cél továbbá az oldal biztonságos és hatékony működtetése.

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: egyes cookie-k a weboldal látogatását követően azonnal törlésre kerülnek, egyéb esetekben a cookie-k törlési ideje 365 nap.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A weboldal működtetésével megbízott adatfeldolgozó.

 

Az érintettek cookie-kezeléssel kapcsolatos lehetősége: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdeke.

 

A weboldal a következő Cookiekat (sütiket) használja:

 

Funkcionális sütik:

 

A funkcionális cookiek a honlap alapvető működéséhez szükségesek. Ezek nélkül Ön nem tudná megtekinteni hunlapunkat. Ezek segítségével tesszük Önnek kényelmesebbé weboldalunk használatát. Pl.: Önnek nem kell minden alkalommal elfogadnia vagy elutasítania a cookiek használatát.

 

Statisztikai sütik:

Statisztikai adatokat gyűjtését alkalmazzuk, mint pl.: a felhasználók aktivitása, a meglátogatott oldalak stb. Ezen anonim adatokat a weblapunk optimalizálására és felhasználóbarátabbá tételére használjuk fel. Egyes statisztikai sütik a Google Analytics webanalitikai méréseit teszik lehetővé. Az adatok Google általi felhasználásáról a Google Analitics súgójában találhat részletes információkat.

 

Közösségi oldalak (Facebook)

 

A Facebook (továbbiakban együtt Facebook) közösségi oldalon megvalósított statisztikai célú adatkezelés az Adatkezelő és a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin Írország) közös adatkezelése. A közös adatkezelési megállapodás részleteiről a Facebook Oldalelemzések funkció adatkezelői függeléke ad részletes tájékoztatást. A függelék elérhető a következő linken: https://hu-hu.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Adatkezelő a közösségi oldalon privát üzenetben kizárólag akkor kommunikál, amennyiben Ön ott keres meg minket.

Az adatkezelés célja

A közösségi oldalon, az adatkezelő szolgáltatásának, azzal kapcsolatos információknak a megosztása, illetve magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése

Az érintettek köre

Minden érintett, aki regisztrált a közösségi oldalon, és „lájkolta” az adatkezelő profiloldalát, továbbá azon érintett, aki a közösségi oldalon privát üzenetben felkeresi Adatkezelőt.

 

A kezelt adatok köre és célja:

kezelt adat adatkezelés célja
érintett neve Adatkezelő szolgáltatásainak népszerűsítése
érintett felhasználó nyilvános profilképe Adatkezelő szolgáltatásainak népszerűsítése
egyéb, az érintett által a közösségi oldalon megadott, megosztott nyilvános adatok Adatkezelő szolgáltatásainak népszerűsítése

Az adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás a személyes adatai kezeléséhez az adott közösségi oldalon.

Hozzájárulás visszavonása

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, posztját, hozzászólását törölheti. Az adatkezelés a közösségi oldalakon keresztül zajlik le, melyeket harmadik fél üzemeltet. Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az Önnel folytatott beszélgetést. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulását akár postai, akár elektronikus úton az I. pontban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

Az adatkezelés időtartama

Az adatok kezeléséről, illetve az átadásáról, és jogalapjáról a közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatok forrása

Az adatok forrása közvetlenül az érintett.

Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás):

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is nem kerül sor.

Adatokhoz való hozzáférés

Az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkavállalója és Adatfeldolgozók férnek hozzá.

Adattovábbítás

Az Adatkezelő csak jogszabályi kötelezettség alapján adja át a személyes adatokat állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett nem tud a Facebook közösségi oldalon keresztül az Adatkezelő tevékenységéről, szolgáltatásairól tájékozódni.

A Facebook Ireland Ltd.-vel kötött közös adatkezelői megállapodás

Az Oldalelemzések funkció összesített adatokat jelenít meg, amelyek segítségével átlátható, hogyan használják a Facebook oldalt az érintettek.

A Facebook Ireland Limited („Facebook Ireland”) és az Adatkezelő közös adatkezelők az elemzési adatok kezelése tekintetében. Az Oldalelemzések függeléke határozza meg a Facebook felelősségét és az Adatkezelő felelősségét az elemzési adatok kezelése kapcsán.

A Facebook Ireland vállalja az elsődleges felelősséget a GDPR értelmében az elemzési adatok kezeléséért, valamint, hogy a GDPR-ben előírt minden vonatkozó kötelezettséget betart az elemzési adatok kezelése kapcsán. A Facebook Ireland ezenkívül minden érintettnek elérhetővé teszi az Oldalelemzések függelékének kivonatát.

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a GDPR értelmében megfelelő jogalappal rendelkezzen az elemzési adatok kezelésére, azonosítsa az oldal adatkezelőjét, és hogy betartson minden egyéb vonatkozó jogi kötelezettséget.

 

A Facebook Ireland egyedüli felelőssége a személyes adatok kezelése az Oldalelemzések funkció kapcsán, kivéve az Oldalelemzések függelékének hatókörébe tartozó adatokat. Az Oldalelemzések függeléke nem biztosít az Adatkezelőnek jogot, hogy kikérje a Facebook-felhasználók személyes adatait, amelyeket a Facebook kapcsán kezel a Facebook Ireland, ideértve az oldalelemzési adatokat.

Az Adatkezelő az adatvédelmi megkeresések teljesítése során a Facebook Ireland nevében nem járhat el, és nem adhat választ.

 

Az Érintettek jogai

 • Tájékoztatás kéréshez, betekintéshez (hozzáféréshez) való jog: Az Érintettek kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adataikról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat és a forrást, ahonnan az adat – amennyiben nem az Érintettől származik – az adatkezelő tudomására jutott. Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy a személyes adatainak a kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
 • Adattörléshez (elfeledtetéshez) való jog: Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges.

 

 • Adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését,
 • az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

 • Adatok helyesbítéséhez való jog: Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

 • Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.

 

 • Adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Az érintett erre irányuló kérelme esetén Adatkezelő köteles – a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül –, közérthető formában, írásban megadni a választ.

 

 • Jogorvoslathoz való jog: ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, jogorvoslatért az alábbi szervekhez fordulhat:
 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: naih.hu telefon: +36-1-391-1400). Az Érintettnek joga van más, – így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott – felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.
 2. Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez is fordulhat.

Adatfeldolgozó

 • Neve: EVISTA Informatikai KFT.
 • Székhely: 6722 Szeged, Attila utca 11. I.em. 1.
 • Cégjegyzékszám: 06-09-008635
 • Adószám: 13063746-2-06
 • Telefonszám: +36-62 452-239
 • E-mail cím: info@e-vista.hu

Tárhelyszolgáltató

 • Neve: EVISTA Informatikai KFT.
 • Székhely: 6722 Szeged, Attila utca 11. I.em. 1
 • Cégjegyzékszám: 06-09-008635
 • Adószám: 13063746-2-06
 • Telefonszám: +36-62 452-239
 • E-mail cím: info@e-vista.hu

 

 

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 •  csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető,
 •  hitelessége és hitelesítése biztosított,
 •  változatlansága igazolható,
 •  a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Teendők kérdés esetén

Ha bármilyen kérdése merül fel vagy további tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel a Tájékoztatóban megtalálható elérhetőségek bármelyikén.

 

Szeged, 2023. november 2.