Szabályzatok

A SZETÁV Kft. Általános Szerződési Feltételei az alábbi linkre kattintva tekinthető meg.

SZETÁV Kft. Általános Szerződési Feltételek (PDF 25,7 MB)

A megtekintéshez Adobe Acrobat Reader szoftver telepítése szükséges, melyet az alábbi linkről tölthet le

A SZETÁV Kft. Üzletszabályzata az alábbi linkre kattintva tekinthető meg.

SZETÁV Kft. Üzletszabályzat (ARCHÍV_2018) (PDF 38MB)

SZETÁV Kft. Üzletszabályzat (PDF 33,9 MB)

Hódmezővásárhelyi főjegyző határozata (PDF 603 KB)

SZETÁV Kft. Üzletszabályzat engedélyezése (PDF 215 KB)

A megtekintéshez Adobe Acrobat Reader szoftver telepítése szükséges, melyet az alábbi linkről tölthet le.

A SZETÁV Kft. Panaszkezelési szabályzata az alábbi linkre kattintva tekinthető meg.

 

SZETÁV Kft. Panaszkezelési szabályzat (PDF 4 MB)

A megtekintéshez Adobe Acrobat Reader szoftver telepítése szükséges, melyet az alábbi linkről tölthet le.

 

Panaszfelvételi jegyzőkönyv (minta)

A Szegedi Távfűtő Kft. – mint Adatkezelő, az általa üzemeltett weboldal látogatására vonatkozó adatokkal kapcsolatban az alábbiak szerint tájékoztatja a felhasználókat, látogatókat – mint Érintett.

Preambulum

 

Az információs önrendelkezési jog maradéktalan érvényesülése érdekében a Szegedi Távfűtő Kft. és dolgozói kiemelten kezelik a felhasználóinak, ügyfeleinek és weboldala látogatóinak önkéntesen megadott személyes adatai maximális védelmét. Ennek érdekében törekszünk a teljeskörű adatvédelmi tájékoztatásra.

A Szegedi Távfűtő Kft. a felhasználók, ügyfelek, és weboldala látogatóinak adatait körültekintően, bizalmasan; a haza és Európai Uniós jogszabályok által előírt kötelezettségeknek megfelelően kezeli; gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó hatályos jogszabályok érvényre juttatásához szükséges.

1. Bevezetés

Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor a Szegedi Távfűtő Kft. az alábbiakban felsorolt vonatkozó hatályos jogszabályokat és ajánlásokat vette figyelembe:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról (továbbiakban: Infotv.)
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról (továbbiakban: Tszt.)
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500018.TV

157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500157.KOR

Nemzeti adatvédelmi és Információszabadság hatóság határozatai, ajánlásai
http://naih.hu

1. Adatkezelés jogalapja

 

Társaságunk személyes adatokat – a hatályos magyar jogi szabályozás alapján – törvényi felhatalmazás vagy a felhasználók hozzájárulása alapján kezel. Cégünk általi adatkezelésekre az Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó önkéntes hozzájárulása, egyes adatok kezelésére a Tszt. 45.§ (1) bekezdése alapján kerül sor.

Felhasználó hozzájárul, hogy a Tszt. 45.§ (1) bekezdésében meghatározott adatokat e-ügyintézés biztosítása céljából is kezeljük. A hozzájárulást a felhasználók önkéntesen adják meg.

2. Általános elvek

 

A személyes adatok kezelése csak a felhasználók hozzájárulásán, vagy törvényi felhatalmazás alapján valósul meg.

A felhasználók hozzájárulását minden esetben az adatkezeléssel kapcsolatos lényeges körülményekre kiterjedő tájékoztatás előzi meg.

A felhasználók hozzájárulásukat önkéntesen, kényszertől mentesen adhatják meg.

A személyes adatok kezelése csak előre meghatározott, a felhasználókkal előre közölt, tisztességes célból kerül sor. Az adatkezelés célhoz kötöttsége az adatkezelés teljes folyamatában és az adatok esetleges továbbítása esetén is érvényesül.

Nem kezelhető olyan adat, amely az adatkezelés céljának eléréséhez szükségtelen. Minden esetben törekedni kel az adatkezelés minimalizálására.

Törölni kell a személyes adatot minden olyan esetben, amikor az adatkezelés célja megszűnt és törvényi kötelezettség nem áll fenn az adat további tárolásával, kezelésével kapcsolatban.

3. Adafeldolgozók köre

 

Az adatokat elsődlegesen a társaságunk – mint Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozással megbízott munkatársaink jogosultak megismerni, azokat közzé nem teszik, harmadik fél részére át nem adják, továbbá kizárólag jelen Adatkezelési Nyilatkozatban meghatározott célokra használják/használhatják fel.

4. Adatfeldolgozás

 

Társaságunk informatikai rendszerüzemeltetőt, mint adatfeldolgozót vesz igénybe a vele kötött szerződés szerint. Partnerünk kiválasztását alapos előkészítés előzte meg. Együttműködő fele kötelesek feladataik teljesítése, a szolgáltatások nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabványainak betartásával kezelni.

5. Naplózott információk

 

A webszerver automatikusan regisztrálja a látogató IP-címét. Az IP címekhez azonban felhasználó (user) nincs hozzárendelve. A webszerver rögzíti továbbá az általuk használt operációs rendszer és böngésző program típusát, az oldalon keresett kifejezéseket, egyéb nem személyes információt. Ezeket kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásának fejlesztése érdekében, valamint statisztikai célokra. Ezen adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

6. Felhasználó egyedi elérésére alkalmas adatok

 

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat – mint az e-mail címeket – kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe. Azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül (a vonatkozó hatályos törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között át nem adja.
Amennyiben a felhasználó hírlevél-szolgáltatásunkat igénybe kívánják venni, úgy a felhasználó előzetes hozzájárulása esetén bocsájtjuk rendelkezésre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezhet és reklámokat tartalmazhat. Amennyiben a felhasználó nem ad kifejezett hozzájárulást egyéb szolgáltatásainkra, úgy csak és kizárólag azokat a szolgáltatások nyújtjuk, amelyekre a szolgáltatás kiterjed és csak addig, amíg kifejezetten nem tiltakozik ellene, vagy a hozzájárulását írásban vissza nem vonja. A felhasználó minden korlátozás és indoklás nélkül, bármikor leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailen, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát töröljük nyilvántartásunkból és további hírlevelekkel, ajánlatokkal nem keressük meg a felhasználót.

7. Linkek

 

Oldalunk számos olyan kapcsolódási/ugró pontot (linket) tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért felelősséget nem vállalunk. Ha a kapcsolódási pontok használatával más cégek, szervezetek weboldalára lép, kérjük, olvassa el ezen oldalak Adatvédelmi Nyilatkozatát is.

8. Anonim látogatóazonosító (“cookie”) használata

 

Weboldalunk látogatásakor a felhasználó által használt böngészőprogram anonim látogatóazonosítót helyezhet el a felhasználó számítógépének merevlemezén, annak érdekében, hogy weboldalunkon testreszabott szolgáltatásokat vehessen igénybe. Az anonim látogatóazonosító nem tartalmaz a felhasználóra vonatkozó személyes adatokat és semmilyen módon nem képes azonosítani a felhasználó személyét. Ha mégsem szeretné a felhasználó, hogy böngészőprogramja létre hozzon ilyen azonosítót, lehetősége van kikapcsolni, illetve előzetes figyelmeztetést kérni az azonosító elfogadása/elutasítása előtt. A figyelőeljárások alkalmazásának célja kizárólag a weboldalunk látogatottságának mérése, weboldalunkon elérhető szolgáltatások fejlesztése.

9. Felhasználói jogok, jogérvényesítés

 

Felhasználó (Érintett) bármikor jogosult tájékoztatást kérni társaságunk (Adatkezelő) által kezelt adatokról.

Társaságunk a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg adatait. A kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adjuk meg a kért tájékoztatást.

A felhasználó bármely, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel adatvédelmi munkatársunkhoz fordulhat oldalunk kapcsolati panelén, vagy az alábbi elérhetőségeken keresztül:

Szegedi Távfűtő Kft.
Levelezési cím: 6724 Szeged, Vág u. 4.
Telefon: 06 62 540 540
info@szetav.hu

A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Társaságunk a kérelem beérkezését követő 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat társaságunk a szükséges időtartamig megőrzi.

A felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A felhasználó a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név: Szegedi Távfűtő Kft.
Levelezési cím: 6724 Szeged, Vág u. 4.
Telefon: 06 62 540 540
info@szetav.hu

A felhasználó érvényesítheti jogait Bíróság előtt, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5, telefon: 06 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, http://naih.hu) fordulhat

10. Egyéb rendelkezések

 

Társaságunk az oldalunkon megadott bizonyos adatok (pl. e-mail cím) valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatokat megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Társaságunk minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Jelen oldal megtekintésével Ön elfogadja cégünk Adatvédelmi Nyilatkozatában foglaltakat. Amennyiben a Nyilatkozatot cégünk módosítaná, annak változásait weboldalunkon megfelelően közzé tesszük és a módosításra figyelmét felhívjuk.

A SZETÁV Kft. Etikai kódexe az alábbi linkre kattintva tekinthető meg.

SZETÁV Kft. Etikai kódex (PDF 15,4MB)

A megtekintéshez Adobe Acrobat Reader szoftver telepítése szükséges, melyet az alábbi linkről tölthet le.

A jelen szabályzat a Szegedi Távfűtő Kft. szervezeti működésének legfontosabb alapelveit, a vezetők és szervezeti egységek feladatait, alapvető kötelezettségeit és jogait, egymáshoz való viszonyát határozza meg.

 

Letöltés (PDF): Szegedi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat

Letöltés (PDF – archiv): Szegedi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat

Letöltés (PDF – archív): Szegedi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat

Letöltés (PDF – archív): Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság jóváhagyó határozata

 

 

Alkalmazott és vonatkozó jogszabályok

 • 2005. évi XVIII. tv. a távhőszolgáltatásról
 • 157/2005 (VIII.15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatás végrehajtásáról szóló
 • Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2003 (IV.30.) Kgy. rendelete a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról, és a díjalkalmazás feltételeiről szóló
 • 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatóknak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézményeknek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról
 • 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentés végrehajtásáról
 • 2013. évi CLXVII. törvény egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról
 • 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló
 • 2009. évi CLV. törvény a minősített adatok védelméről
 • 1997. évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről
 • 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
 • 1990. évi C. törvény a helyi adókról
 • 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
 • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
 • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
 • 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
 • 1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • 2013. évi V törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
 • 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról
 • 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
 • 35/2015. (XI.10.) IM rendelet a bírósági végrehajtói díjszabásról
 • 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről
 • 2011. évi CCIX. törvény a vízközmű-szolgáltatásról
 • 430/2013. (XI.15.) Korm. rendelettel módosított az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet
 • A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
 • 28/1994 (X.28.) IKM rendelet a gázszolgáltatónak, a gázértékesítőnek és a villamosenergia-szolgáltatónak a fogyasztók társadalmi érdekképviseleti szervezeteivel való együttműködéséről
 • 289/2007. (X.31.) Korm. rendelet a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőszolgáltatás szociális támogatásáról
 • 23/2001 (XI.13.) KöM rendelet a 140 kWh és az ennél nagyobb, de 50 kWh-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről
 • 2012. évi CCXVII. törvény az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről
 • a 410/2012 (XII.28.) Kormány rendelet az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló
 • 2012. évi CCXVII törvény végrehajtásainak egyes szabályairól
 • 601/2012/EU rendelet az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanács irányelvnek megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről
 • A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és egyes szabályairól szóló 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet
 • 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
 • 6/2011. (I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról
 • 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 • Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

A SZETÁV Kft. közérdekű adatainak és azok megismerésének rendje.

Közérdekű adatok megismerésének rendje (PDF 195 KB)

A megtekintéshez Adobe Acrobat Reader szoftver telepítése szükséges, melyet az alábbi linkről tölthet le.

A SZETÁV Kft. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata az alábbi linkre kattintva tekinthető meg.

SZETÁV Kft. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (PDF 5,95MB)

 

A megtekintéshez Adobe Acrobat Reader szoftver telepítése szükséges, melyet az alábbi linkről tölthet le.